Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, op alle bestellingen en overeenkomsten afgesloten door de BV Sales & Marketing Partners Belgium BV, Kerkveldweg 61, 1851 Grimbergen, BE0461.288.349 (hierna “Siteffect” genoemd), met andere partijen of eventuele klanten, ongeacht alle andersluidende bepalingen in om het even welk document of correspondentie vanwege de klant, behoudens formele en schriftelijke aanvaarding door Siteffect of een van haar erkende vertegenwoordigers.

Artikel 2. Uitbetaling

De door Siteffect uitgeschreven facturen zijn uiterlijk te betalen voor de vervaldatum die vermeld is op deze facturen op de bankrekening van Siteffect, geopend bij de BNP Paribas Fortis Bank onder het nummer : BE25 2930 5536 0682.

Artikel 3. Verzuim of te late betaling

In geval van te late betaling, behoudt Siteffect zich het recht haar verrichtingen op te schorten tot de betaling geregeld is.

Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, brengt dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8,5% per jaar mee en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40,00 €. (Cfr. wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013). In geval van gebrek aan of te late betaling van de hele of een gedeelte van de factuur, worden alle betaalbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Siteffect behoudt zich het recht voor om elke latere bestelling te weigeren of aanvaarding ervan te laten afhangen van het leveren van voldoende garanties.

Artikel 4. Klachten – betwistingen

Klachten en betwistingen betreffende de kwaliteit van de goederen of prestaties of van de facturen moeten aan Siteffect worden gemeld, per gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval, uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf de dag van de levering of de laatste dag van de dienstenprestatie.

Het indienen van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht. Als de klacht gegrond is, is de waarborg op de goederen beperkt tot, ofwel, de kosteloze vervanging van de goederen die door Siteffect als gebrekkig worden erkend, ofwel, de terugbetaling van de prijs van de bestelling, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen.

Artikel 5. Bevoegde rechtbank

De contractuele relaties tussen de partijen waarop de onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, worden uitsluitend bepaald door het Belgische recht. In geval van een betwisting en als alle pogingen tot minnelijke schikking falen, zijn de Rechtbanken van Brussel als enige bevoegd, tenzij Siteffect, in de hoedanigheid van eiseres, de zaak voor om het even welke andere bevoegde rechtbank wil aanhangig maken.

Artikel 6. Facturatie en betaling :

De facturen worden elektronisch verstuurd. Indien de klant geen elektronische factuur wenst, dient hij dit zo snel mogelijk aan Siteffect te melden. Siteffect heeft het recht om een aanvraag tot verzending per post te weigeren indien de redenen aangevoerd door de klant dat niet rechtvaardigen.

Artikel 7. Privacy en vertrouwelijkheid

Siteffect is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over deze verwerking kan u vinden in onze Privacy Policy.

Siteffect treedt daarnaast ook op als verwerker van de persoonsgegevens die via de door ons ontwikkelde website en in opdracht van de Klant worden verwerkt. Siteffect verklaart hierbij deze gegevens te zullen verwerken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Siteffect zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken binnen de grenzen en de instructies van de klant. De klant zal als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens instaan voor een juridische basis voor de verwerkingsactiviteiten van en door Siteffect.

Siteffect verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te hebben genomen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen. In geval Siteffect vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Klant hiervan binnen 48uur na de ontdekking ervan informeren.

Aan het einde van de overeenkomst met de klant zullen de persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de computersystemen van Siteffect en die niet kunnen overgedragen worden, vernietigd worden door Siteffect, behalve deze persoonsgegevens die Siteffect dient te bewaren teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De klant geeft aan Siteffect de toestemming om indien nodig een beroep te doen op een subverwerker teneinde haar verwerkingsactiviteiten te kunnen verrichten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De Website en alle verbonden elementen worden verstrekt ZOALS HET IS en zonder enige garantie dat deze perfect zullen functioneren.

Het is duidelijk en specifiek overeengekomen dat alle verplichtingen van Siteffect middelenverbintenissen zijn.

In de praktijk betekent dit dat Siteffect verplicht is om de best mogelijke sites te ontwikkelen volgens de regels van de kunst en de redelijke verwachtingen van de Klant.

Het is aan de Klant om aan te tonen dat Siteffect niet ijverig genoeg was in zijn poging om zijn verplichtingen na te komen.

Siteffect garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van de Website, of dat hij alle gebreken van de Website zal herstellen. De Klant is verantwoordelijk voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

Voor zover toegestaan door de Belgische wetgeving, is Siteffect of zijn werknemers niet aansprakelijk voor enige algemene, bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade, incidentele of andere schade aan de Klant of andere personen of entiteiten, met inbegrip van verlies van of schade aan gegevens, winstderving, verlies van besparingen en elke aanspraak van derden voortvloeiend uit de Licentie van de Website, zelfs als een vertegenwoordiger van Siteffect op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, behalve in het geval van opzet of bedrog.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant verkrijgt een gebruikslicentie op de Website en toebehoren, die worden niet verkocht aan de de Klant. De Klant verwerft geen titel, auteursrechten of andere eigendomsrechten op de Website. Siteffect blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van de Website en alle toebehoren, evenals de exclusieve houder van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website. De Website code, structuur en organisatie zijn waardevolle handelsgeheimen van Siteffect en worden beschermd door de Belgische auteurswet en internationale verdragen. De Klant stemt ermee in om alle eigendomsvermeldingen, met inbegrip van alle merken of copyrightvermeldingen op of in de Website, te behouden.

De klant is vrij om de Website voor eigen doeleinden te gebruiken zijn en zal onder geen voorwaarde toestaan dat die ter beschikking wordt gesteld van een derde partij op welke wijze dan ook, direct of indirect, tegen een vergoeding of kosteloos. Het is de Klant niet toegestaan om te reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te proberen de broncode van de Website te ontdekken op een andere manier dan beschreven in artikel 7 van de Wet van 30 juni 1994 tot omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 91/250/EEC van 14 mei 1991, betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van het materiaal opgenomen op de Website. Elk redactioneel materiaal geleverd door de Klant zal vrij zijn van auteursrechten en niet gekopieerd van een andere Website. De Klant stemt ermee in Siteffect te zullen verdedigen, vergoeden en vrijwaren voor elke rechtszaak, vraag of eis ten gevolge van de redactionele inhoud van de Website, behalve in het geval van redactioneel materiaal dat volledig door Siteffect verstrekt werd en niet op plagiaat gecontroleerd werd door de Klant. Elke kopie die door Siteffect aan de Klant wordt geleverd, zal door de Klant gecontroleerd worden op plagiaat en ondertekend worden.

De Klant garandeert Siteffect zonder voorbehoud dat eventuele tekstuele elementen, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, handelsmerken of andere artwork aangeleverd door de Klant voor opname in de Website eigendom is van de Klant, of dat Siteffect de toestemming krijgt van de rechtmatige eigenaar om elk van deze elementen te gebruiken, en zal Siteffect en zijn onderaannemers vrijwaren, beschermen en verdedigen van elke vordering of rechtszaak die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke elementen aangebracht door de Klant.

Siteffect zal de Klant vrijwaren tegen alle vorderingen ingesteld tegen de Klant op grond van enige inbreuk of beweerde inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door het gebruik van de geleverde zaken. De Klant zal Siteffect binnen de 30 dagen van een dergelijke vordering op de hoogte brengen. Indien de Klant wordt verplicht om te stoppen met het gebruik van de geleverde zaken of een gedeelte daarvan, op grond van een dergelijke vordering of een veroordeling die voortvloeit uit een dergelijke vordering, zal Siteffect, op eigen kosten en in overleg met de Klant:

  • Ofwel het recht verwerven voor de Klant om de geleverde artikelen verder te mogen gebruiken;
  • Of de geleverde zaken aan te passen of te vervangen om de inbreuk te beëindigen;
  • Of de geleverde zaken terug te nemen en de Klant te crediteren voor de bedragen betaald onder deze Overeenkomst.

In een dergelijk geval zal de Klant geen aanspraak maken op een verdere vergoeding van de geleden schade.

Siteffect is gerechtigd, doch niet verplicht, om een onopvallend copyright teken te plaatsen in de footer van elke pagina op de Website.